منشور ما

منشور و اصول ترجمه در ISM Traduction

۱- انجام ترجمه های با کیفیت : مسئولیت و دقت

کار ترجمه به دقت و توجه ویژه نیاز دارد. ترجمه بر اساس یک متن مکتوب انجام می شود. اشتباهات گوناگون (در معنی، در تاریخ، در تخلص، در اسم، در نامگذاری، در مکان ها و غیره) امکان دارد.
ترجمه متن مکتوب، تحت مسئولیت و از جمله خدمات مترجم و موسسه ISM Interprétariat میباشد. در نتیجه، از هر مترجم خواسته می شود که در کارش دقت را چند برابر کند. ترجمه باید عالی و کامل باشد.
با تجربه ای که تا به حال با یک گروه از مترجمان اندوخته ایم، ما حالا فقط با مترجمانی کار می کنیم که مهارت ها، تجربه و حرفه ای گری شان در زمینه پاسخگویی، قابل اعتماد بودن، رعایت مهلت ها، وکیفیت کار انجام شده، تائید شده است…
برعلاوه، تمام ترجمه ها توسط مدیران پروژه نمونه خوانی و تصحیح می شود.

۲- رعایت مطلق مهلت داده شده برای تحویل کار

احترام به مهلت داده شده، نیز یکی از موارد دقت و توجه ما است. مهلت ها در توافق با مشتری تعیین می شوند و برای تعیین آن شرایط مختلفی در نظر گرفته می شود : عاجل بودن ، ماهیت و اندازه اسناد و در دسترس بودن مترجم. ما فقط زمانی مهلت تعیین شده با مشتری را نهایی می کنیم که موافقت و دسترسی مترجم را به دست آورده باشیم.

۳- رازداری حرفه ای و محرمانه بودن

بدیهی است که ترجمه یک سند مستلزم دسترسی به محتوای آن است. به عنوان مثال، با ترجمه یک داستان زندگی برای یک متقاضی پناهندگی، مترجم با اطلاعات شخصی و محرمانه وی آشنایی پیدا می کند ، که آشکار کردن آن می تواند باعث در خطر قرار دادن شخص و یا خانواده مذکور و یا شخص ثالث دیگری گردد.
مترجم متعهد به رعایت مطلق رازداری حرفه ای و محرمانه بودن اسناد است. او به هیچ وجه، با هیچ وسیله و روشی نباید از اطلاعاتی که در جریان ترجمه یک سند به دست میاورد، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم برای خود یا شخص دیگر استفاده کند.

۴– تخصص

مترجم تنها کارهایی را می پذیرد که در چوکات مهارت ها و صلاحیت وی باشد. اگر اسنادی که به او داده می شود، فراتر از مهارت های تخنیکی و زبانی او باشد، در زودترین فرصت به دفتر اطلاع می دهد. مترجم متنی را که خوانده و فهمیده نمی تواند و یا از حیطه دانش و صلاحیت اش خارج است، ترجمه نمی کند.
مترجم در زبان مبدا و در زبان مقصد که باید زبان مادری او باشد، از دانش عالی برخوردار است.