معلومات مفید در مورد ترجمه

برای بعضی روند ها (درخواست ملیت، ازدواج و َ یا سایر درخواست ها)، اسناد اصلی در مورد شخص باید توسط مترجم امضا و مهر شود. در این صورت، به ما اطلاع دهید تا دریافت اسناد اصلی تان را از طریق نامه سفارشی همراه با رسید دریافت، تنظیم کنیم.

برای ترجمه های که در خارج از کشور استفاده می شوند و طی مراحل کارها نزد نمایندگی های دیپلوماتیک تان (سفارت، قونسلگری) صورت می گیرد، لطفا از مقامات مربوطه در مورد مراحل قانونی اسناد تان (درج مهر آپوستیل، تائید دفتر اسناد رسمی، تائید کاپی برابر اصل، وزارت امور خارجه، اتاق تجارت و غیره) ز قبل معلومات کسب کنید.

تائید قانونی امضای مترجم :

اگر ترجمه اسناد شما در فرانسه استفاده می شود، امضای مترجم متخصص نیازی به تائید قانونی ندارد. شما می توانید اسناد ترجمه شده تان را به همان شکلی که هست، به مقامات مربوطه ارائه کنید

اگر ترجمه اسناد شما در خارج و در بیرون از اتحادیه اروپا استفاده می شود، بعضی اوقات امضای مترجم متخصص باید تائید قانونی شود. بنابر این، لازم است که قبل از ترجمه اسناد تان، در این زمینه معلومات بگیرید. و این معلومات را با ما شریک سازید. تایید قانونی سازی امضا توسط شاروالی، یک دفتر اسناد رسمی و یا در اتاق تجارت انجام می شود. این روند شامل خدمات موسسه ما نمی شود.

طریقه تائید اسناد با مهر آپوستیل  :

اگر کشور مقصد ( کشوری که قرار است اسناد در آنجا استفاده شود )، کنوانسیون 5 اکتوبر 1961 لاهه را امضا کرده باشد (لیست کشورهای عضو این کنوانسیون را ببینید)، شما باید اصل و ترجمه تائید شده آنرا به بخش آپوستیل محکمه استیناف ببرید. اسناد باید به محکمه استینافی برده شود که شخصی که امضای مترجم رسمی را تائید کرده است، مربوط آن می شود.

اگر کشوری که قرار است اسناد در آنجا استفاده شود کنوانسیون 5 اکتوبر 1961 لاهه را امضا نکرده باشد، شما باید اصل اسناد و ترجمه رسمی آنرا توسط دفتر تائید قانونی وزارت امور خارجه تائید کنید و پس از آن به قونسلگری و یا سفارت کشور خارجی مربوطه نیز تائید کنید.

اطلاعات داده شده در بالا فقط جنبه معلوماتی دارند. توصیه می کنیم که با وزارت امور خارجه، سفارت و یا قونسلگری با صلاحیت برای معلومات دقیق در مورد روند طی مراحل اسناد و ارائه اسناد لازم تماس بگیرید.

لینک ها و تماس های مفید  :

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1400

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-francais/legalisation-et-notariat/faire-legaliser-un-document/