محرر

ناشر
Inter Service Migrants – Interprétariat (ISM Interprétariat)

آدرس :
90 avenue de Flandre, 75019 Paris, FRANCE

شماره تماس : 01 53 26 52 50
فکس : 01 53 26 52 51
ایمیل آدرس : contact@ism-mail.fr

این انجمن ایجاد شده بر اساس قانون 1901، با هدف اجتماعی، فرهنگی و به شکل غیر انتفاعی ایجاد شده است
Siret شماره :322 434 077 00036
7430Z : APE
شماره اظهارنامه خدمات آموزشی : 11 75 45168 75
کلیه حقوق محفوظ است
مسئول نشر
عزیز تبوری، رییس