ماخدمات

ترجمه

درخواست ترجمه به یک مترجم مسلکی که در زبان مادری و در رشته تخصصی اش کار می کند، سپرده می شود. مترجم تعیین شده برای انجام ترجمه متعهد به رعایت دستورات داده شده توسط مدیر پروژه است و تقاضای مشتری را با در نظرداشت ترمینولوژی و اصطلاحات مورد نظر وی، انجام می دهد.

– ترجمه متون آزاد در رمت قابل ویرایش.
– انواع اسنادی که ترجمه می شوند (ترجمه اسناد اداری، گزارش های کاری، مدل یا ماکت ها، محتوای سایت انترنتی، سرمقاله ها، نمایش پاورپاینت، اعلانات، کتابچه آگهی، خبرنامه ها و غیره).
– وسیله تحویلی کار طبق درخواست مشتری و به فورم خواسته شده صورت میگیرد ، طور مثال : (وارد، پاورپاینت، اکسل، و غیره).
– رعایت صفحه آرایی.

traduction

انجام ترجمه های رسمی

ترجمه های رسمی توسط مترجمان متخصص قضایی انجام می شود، که توسط محکمه استیناف به رسمیت شناخته شده اند. بیشتر از نصف مترجمان ISM نزد محکمه استیناف فرانسه رسمی هستند.

ترجمه های رسمی بخصوص برای تکمیل دوسیه های اداری در نهادهای دولتی فرانسه (سازمان تامین اجتماعی، پره فکتور (ولایت) و غیره) ضروری هستند.

تیم هماهنگ کننده از دانش دقیق در مورد سیستم و روندهای اداری در فرانسه برخوردار هستند و می توانند در این زمینه مشتریان را رهنمایی کنند.

انواع اسنادی که ترجمه می :
اسناد قضایی : تصامیم قضایی، صورت جلسه قضایی، احکام، سوابق قضایی، قرارداد کار و غیره. .
اسناد اداری : اسناد هویت و احوال نفوس، لایسنس رانندگی، دیپلم، پاسپورت و غیره.

وسیله تحویلی اسناد : ترجمه از روی اصل سند و یا کاپی آن نظر به نوعیت روند اداری انجام میشود. تحویلی آن از طریق ایمیل و یا از طریق نامه پستی صورت می گیرد. .

ترجمه های ساده

ترجمه ساده ، متون آزاد نظر به خواست مشتری از زبان های خارجی به زبان فرانسوی و یا برعکس آن انجام می شود.

ترجمه های تائید شده

ترجمه های که توسط مترجمان انجام می شوند و توسط ISM مطابق به مقررات پیش بینی شده در ماده L 111-8 قانون ورود و اقامت اتباع خارجی و حقوق پناهندگی، تائید می شوند.

correction

نمونه خوانی و تصحیح

مرحله نمونه خوانی و تصحیح پس از مرحله بازبینی و ویرایش انجام می شود و امکان انجام آخرین هماهنگی ها را فراهم می کند. بخش مربوطه ما صفحه آرایی را بررسی می کند و هماهنگی میان دو نسخه ترجمه شده (نسخه ترجمه و نسخه بازبینی) را با نظارت بر رعایت مشخصات کیفیت زبانی، ترمینولوژیک و تخنیکی که از قبل تعیین شده، انجام می دهد.

نمونه خوانی و تصحیح پس از صفحه آرایی
پس از تحویل ترجمه به دفتر، ممکن است از مترجمان و ویراستاران دوباره خواسته شود که متن را پس از صفحه آرایی دوباره بازبینی کنند. در این مرحله آنها متن صفحه آرایی شده را با ترجمه اولیه مقایسه می کنند تا اشتباهات حروف چینی (تایپی) و مشکلات جابجایی متن را شناسایی و رفع کنند. آنها همچنان صفحه آرایی را بررسی می کنند تا از مطابقت آن با مقررات زبان مقصد مطمئن شوند.

رونویسی

ISM Traduction همچنان، رو نویسی و ترجمه اسناد صوتی و تصویری را ارائه می کند.

ما می توانیم سند صوتی را به متن مکتوب به زبان مبدا تبدیل کنیم و همچنان ترجمه آن را از روی متن مکتوب انجام دهیم. .

رو نویسی و ترجمه می تواند مرحله به مرحله همراه با محاسبه زمان به منظور شناسایی زمان صحبت، و یا با محاسبه به کیلوبایت، طبق ترجیح مشتری، صورت گیرد.

بازبینی و ویرایش

ما خدمات بازبینی و ویرایش ترجمه ها را نیز ارائه می کنیم. ویرایش و بازبینی توسط یک مترجم مسلکی دوم که تخصص مشابه و زبان مادری مشترک با مترجم اصلی دارد، صورت می گیرد. وظیفه ویراستار کنترل محتوا در زبان مقصد است تا مطمئن شود که متن با درخواست مشتری و زمینه مربوطه مطابقت دارد. او همچنان دقیق و روان بودن متن ترجمه شده را کنترل می کند. ترجمه به هیچ وجه نمی تواند کلمه به کلمه باشد. همچنان ویراستار درستی عناصر دستوری زبان، جمله بندی و املا را کنترل می کند.