شرایط عمومی فروش

به روز رسانی شده 30/09/2020

۱. موضوع

کلیه خدمات ترجمه، بازبینی و ویرایش، تصحیح و نمونه خوانی، رو نویسی، المثنی و دیگر خدماتی که نزد موسسه ای اس اِم-بخش ترجمه مکتوب (ISM Interprétariat-Service Traduction) (که از این پس به اختصار « ISM Traduction ») گفته می شود)، سفارش داده می شوند، تحت مقررات این شرایط عمومی فروش انجام می شوند (که به اختصار « CGV » گفته می شود)، مشتری از همه بندهای مخالف این شرایط عمومی فروش و بندهای مختلفی که خود مشتری از آن استفاده می کند، صراحتا و بدون هیچ شرطی صرف نظر می کند.
مشتری ISM Traduction تمام بندهای این CGV را بدون قید و شرط میپذیرد.
به این ترتیب، هر بندی که ممکن است در اسناد مشتری وجود داشته باشد، بخصوص در شرایط عمومی خرید مشتری، در برابر ISM Traduction قابل اجرا نخواهد بود.
همین که مشتری نزد ISM Traduction سفارش می دهد، به معنای شناخت و پذیرش کامل این شرایط عمومی فروش (CGV) می باشد.
ISM Traduction این حق را به خود محفوظ می داند که در هر زمانی این شرایط عمومی فروش را مورد بازبینی قرار دهد. شرایط بازبینی شده بالای تمام مشتریان ISM Traduction و بدون در نظر داشت سابقه داری مشتری در سفارشات جدید آنها تطبیق میشود.

۲. قیمت ها

قیمت های پیشنهادی توسط ISM Traduction متفاوت و بستگی به خدمات سفارش داده شده دارد.
قیمت های ذکر شده در پیشنهادات تجارتی (bon de commande) الی تاریخ معین شده قابل اعتبار و تضمین شده است. مشتری قبل از ختم این تاریخ پیشنهاد تجارتی را قبول و امضا میکند. اگر این مهلت رعایت نشود، متناسب با هزینه های سازماندهی جدید، ممکن است که در قیمت ها تجدید نظر صورت گیرد.
نرخ های پایه فقط مربوط به کارهایی است که در شرایط عادی انجام می شوند، و به یورو تبدیل و بدون مالیات محاسبه می شوند. موسسه ISM Traduction مشمول مالیات بر ارزش افزوده (TVA) نمی شود. نرخ های ذکر شده فقط جنبه معلوماتی دارند و در صورت سفارش های خاص در قسمت مهلت، شکل و سایر سفارشات، قیمت نیز تغییر می کند. اگر مشتری مهلت های بسیار کوتاه تعیین میکند، سفارش شکل عاجل را میگیرد، و در این صورت قیمت پیشنهادی هم افزایش پیدا می کند.
اعمال یک تخفیف در یک سفارش به هیچ وجه به معنای این نیست که موسسهISM Traduction در سفارش های بعدی مشتری نیز، باید این تخفیف را اعمال کند.
انجام برآورد قیمت رایگان است و ترجیحاً بر اساس اسنادی که توسط مشتری برای پردازش در اختیار موسسه قرار می گیرند، ارائه می شود. نرخ ذکر شده الی زمان تعیین شده قابل اعتبار است، اما در شرایط ذیل تغییر میکند :
• تغییر محتوا و اضافه کردن اسناد توسط مشتری در زمان تائید سفارش،
• عدم وجود اسناد در زمان برآورد قیمت، و یا زمانی که برآورد قیمت با دادن تعداد تقریبی حروف و یا یک بخشی از محتوای اسناد صورت گرفته است.
در این موارد، موسسه ISM Traduction این حق را برای خود محفوظ می داند که قیمت ذکر شده را تعدیل کند و یک برآورد قیمت اصلاحی انجام دهد.
برای اسناد دارای متن آزاد و غیر قابل ویرایش، برآورد قیمت تخمینی است و بر اساس تعداد صفحه ترجمه شده، و با نرخ 250 حرف در هر صفحه، انجام خواهد شد.
اگر در آخر کار :
• تعداد صفحات پایین تر از تخمین اولیه باشد، صورت حساب مطابق تعداد صفحات ترجمه شده داده خواهد شد،
• اگر تعداد صفحات بالاتر از تخمین اولیه باشد، صورت حساب مطابق تعداد صفحات که در برآورد قیمت ذکر شده، داده خواهد شد.

۳. تعهدات مشتری

خدمات ترجمه، ویرایش، بازبینی و بررسی، تصحیح، رو نویسی و سایر خدمات سفارش داده شده، فقط پس از دریافت فورم سفارش و یا برآورد قیمت که توسط مشتری تاریخ زده و امضا شده باشد، شروع شده می تواند.
هرگونه تغییر در خدمات سفارش داده شده، مستلزم یک توافق جدید است که با امضای یک برآورد قیمت اصلاح شده اجرایی خواهد شد.
مشتری متعهد می شود که متن های مورد ترجمه را به موقع ارائه کند. متن ها باید همراه با اطلاعات مرتبط و لازم در اختیار موسسه قرار گیرند. در صورتی که باید ترمینولوژی (اصطلاحات) خاص در متن رعایت شود، مشتری متعهد می شود که واژه نامه، لغات و یا متن های مرجع مرتبط را به موقع در اختیار موسسه قرار دهد.
اگر سفارش در یک مهلت ناکافی برای انجام خدمات درخواستی به دست موسسه می رسد و یا اسناد ارائه شده ناتکمیل هستند، ISM Traduction این حق را به خود محفوظ می داند که قرارداد را رد کند و هزینه های احتمالی مرتبط به سفارش مربوطه را به مشتری اطلاع دهد و از نزد وی اخذ نماید.
مشتری همچنان متعهد می شود که به سوال های تخنیکیISM Traduction پاسخ دهد و املای درست لاتینی و نام های خاص را در اختیار موسسه قرار دهد تا از هرگونه اشتباه در نوشتن آنها در متن ترجمه جلوگیری صورت گیرد.
ISM Traduction این حق را به خود محفوظ می داند که هزینه هر گونه تصحیح و ویرایش احتمالی متن را در صورتی که همه عناصر درخواستی قبلا توسط مشتری به موسسه داده نشده باشد، از وی اخذ نماید.

۴. وظایف موسسه ISM TRADUCTION

ISM Traduction متعهد می شود که همه خدمات ترجمه، ویرایش و بازبینی، تصحیح، رو نویسی، مثنی و سایر سفارشاتی پذیرفته شده را، توسط افراد مسلکی تائید شده، انجام دهد.
مطابق به حقوق قراردادها، هر گونه ترجمه، ویرایش و بازبینی، تصحیح، و رو نویسی باید دارای کیفیت و مطابق اصل باشد و مقررات حرفه را رعایت کرده باشد.
همچنان، ISM Traduction تعهد می کند که یک کنترل کیفیت و یا بازبینی و ویرایش را برای هر سندی که ترجمه و تصحیح می کند، انجام دهد.

۵. شرایط پرداخت

برای مشتریان در فرانسه، صورت حساب ها در ظرف سی (30) روز، از تاریخ صدور آنها، به صورت خالص و بدون تخفیف قابل پرداخت میباشد. صرف همرای مشتریانی که صراحتا توافق شده باشد و به صورت رسمی توسط موسسه ISM Traduction پذیرفته شده باشند. نظر به اندازه سفارش، ممکن است که یک مقدار پول پیش پرداخت (بیعانه) نیز خواسته شود.
برای مشتریان در خارج از کشور، هزینه خدمات به صورت پیش پرداخت، توسط حواله بانکی (Virement) و با ارائه یک صورت حساب مقدماتی (Facture pro forma) باید پرداخت شود. هزینه حواله بانکی به عهده مشتری خواهد بود. موسسه هزینه های ارسال اسناد را از نزد مشتری تقاضا میتواند.
چگونگی پرداخت : کلیه پرداخت ها باید از طریق چک بانکی، کارت بانکی، حواله بانکی و یا از طریق PayPal به نام ISM Traduction صورت گیرد.
هر گونه سفارشی که مبلغ آن بالاتر از یک هزار و پنج صد (1500) یورو باشد، مشمول درخواست 50 فیصد پیش پرداخت یا (بیعانه) خواهد شد. در این صورت، اجرا شدن سفارش فقط پس از دریافت مبلغ بیعانه شروع خواهد شد.
تا زمان پرداخت کامل هزینه خدمات، مطابق به قوانین مربوط به مالکیت معنوی، موسسه ISM Traduction مالک حقوق بازتولید کلیه و یا بخشی از اسناد ترجمه شده میباشد. در صورت عدم پرداخت، هر گونه استفاده، معرفی، بازتولید قسمی و یا کامل ترجمه مذکور، غیر قانونی می باشد.
در صورت عدم رعایت شرایط پرداخت فوق الذکر،ISM Traduction حق تعلیق خدمات در حال اجرا را تا زمان پرداخت کامل، برای خود محفوظ می داند.
مطابق به ماده L. 441-10 قانون تجارت، هر گونه پرداخت با تاخیر به صورت خودکار مستلزم تطبیق جریمه می گردد، که مقدار آن متناسب به مقدار مبلغ باقیمانده، با نرخ سه (3) برابر نرخ بهره قانونی اجرا خواهد شد.
مطابق به ماده های L. 441-10 و D. 441-5 قانون تجارت، هر قرضدار حرفه ای که صورت حساب را پس از انقضای مدت پرداخت، میپردازد، باید به طلب کارش یک جریمه یا جبران خسارت ثابت چهل (40) یورو در هر صورت حسابی که تاریخش گذشته، پرداخت نماید. این جبران خسارت ثابت حداقل است : در صورتی که هزینه بازپرداخت صورت حساب تاریخ گذشته بیشتر از مبلغ ثابت جبران خسارت باشد، در آن صورت طلب کار می تواند با ارائه دلیل موجه، جبران خسارت بیشتر از قرضدار تقاضا نماید.
برعلاوه، اگر بخاطر گرفتن قرض نیاز به مداخله یک وکیل و یا یک نهاد قضایی باشد، مقدار قرض مطابق به بند جزایی 10 فیصد افزایش خواهد یافت، برعلاوه، هزینه های مختلف دیگر که آنها نیز به عهده قرضدار می باشد.

۶. لغو

هرگونه درخواست لغو یا به تعویق انداختن تحویل خدمات که برآورد قیمت (devis) آن پذیرفته شده است، باید تاریخ زده شده، امضا شده و از طریق ایمیل و یا نامه سفارشی همراه با رسید دریافت (courrier recommandé avec accusé de réception )، به آدرس موسسه ISM Traduction ارسال گردد.
در صورت لغو یک سفارش ترجمه، ویرایش و بازبینی، تصحیح، رو نویسی و غیره، هزینه لغو آن معادل هزینه مقدار کار انجام شده واقعی خواهد بود.

۷. مهلت ISM TRADUCTION 

مهلت پیش بینی شده در برآورد قیمت برای تحویل سفارش، از زمان دریافت سفارش و دریافت اسناد نهایی شروع می شود. مهلت پیش بینی شده صرفاً برای اطلاع مشتری می باشد.
در نتیجه، هر گونه تاخیر قابل قبول در تحویلی خدمات، نمی تواند به مشتری حق درخواست جبران خسارت و یا لغو سفارش را بدهد.
کلیه برآوردهای قیمت پذیرفته شده که پس از ساعت 5:00 عصر به وقت GMT+1 به ISM Traduction برسد، به معنای دریافت آن در روز بعد خواهد بود. اگر روز بعدی یک روز کاری نباشد، تاریخ حساب شده، از اولین روز کاری پس از دریافت سفارش خواهد بود.
در صورت مشکلات در فهم متن اسناد، زمان تحویل خدمات برای مدت معادل زمان مصرف شده برای جستجو و یا گفتگو در مورد اصطلاحات، تمدید خواهد شد.

۸. مسئولیت موسسه ISM TRADUCTION

موسسه ISM Traduction روند مداوم کنترل کیفیت خدماتش را به مشتری تضمین می کند. در صورت پیمانکاری فرعی (واگذاری کار به شخص یا نهاد دیگر)، ISM Traduction تعهد می کند که به متخصصان واجد شرایط و دارای مهارت مراجعه کند. هرگونه اعتراض در مورد کیفیت کار و یا تحویلی سفارش، باید از طریق نامه سفارشی همراه با رسید دریافت در ظرف چهارده (14) روز از زمان تحویل سفارش، صورت گیرد. در غیر آن از طرف موسسه به آن رسیدگی نخواهد شد.
هیچ گونه شکایت نمی تواند نگهداشتن کلیه و یا بخشی از پرداخت توسط مشتری را توجیه کند. به همین ترتیب، هیچ گونه خسارتی در برابر ISM Traduction قابل اجرا نخواهد بود.
وظیفه موسسه محدود به ترجمه اسناد می شود، و نه به محتوای آنها. در صورتی که کیفیت متن سند اصلی امکان تضمین کیفیت لازم برای ترجمه را نمی دهد، ISM Traduction مسئولیتی در قبال آن نمی پذیرد.
موسسه ISM Traduction به هیچ وجه نمی تواند مسئول حقوقی و مادی برای شکایات در مورد تفاوت های جزئی در روش و یا در انتخاب اصطلاحات متفاوت در نظر گرفته شود. مشاهده برخی اشتباهات در یک بخشی از ترجمه، نمی تواند مجموع کار انجام شده را زیر سوال ببرد. در صورت اثبات موجه بودن شکایت مشتری، موسسه ISM Traduction حق ایجاد تغییرات و تصحیح لازم و یا اعطای تخفیف و یا اعتبار به مشتری را برای خود محفوظ می داند.
ISM Traduction به هیچ وجه در برابر مشتری و یا هر شخص دیگری، در قبال خسارات خاص، جانبی، غیر مستقیم و غیر مادی ناشی از شکایات بر اساس دقت، خوانایی، دقیق بودن و سازگاری داده های پردازش شده توسط موسسه مسئولیتی را به عهده نمی گیرد، حتی اگر در مورد امکان همچون شکایات و خساراتی به موسسه هشدار داده شده باشد.
مطابق به قانون ۱۱۴۸ مدنی، ISM Traduction مسئول تاخیر در تحویلی سفارشات شده نمیتواند، در صورتیکه این تاخیر از کنترولش خارج باشد. طور مثال : مشکلات تخنیکی،‌ تاخیر رسیدن نامه ها و وسایل پستی، و هر گونه حادثه خارجی.
هر گونه تاخیر با مشتری (تاخیر در تحویل دادن دوسیه ها، انتظار برای معلومات لازم، فرمت غیر قابل استفاده، متن ناخوانا و غیره) به هیچ وجه نمی تواند باعث جبران خسارت از سوی ISM Traduction گردد.
مسئولیت ISM Traduction محدود به مبلغ صورت حساب خدمات انجام شده می باشد.

۹. امنیت و رازداری (محرمانه بودن)

موسسه ISM Traduction تعهد می دهد که محرمانه بودن اسناد ارسالی مشتریان را به صورت کامل رعایت میکند. این مکلفیت رازداری پس از انجام کار نیز ادامه می یابد.
ISM Traduction اقدامات تخنیکی و سازمانی لازم را با در نظرداشت ماهیت داده ها و اطلاعات و خطراتی که پردازش آنها به همراه دارد، به منظور حفظ امنیت و محرمانه بودن اطلاعات شخصی مشتری، و بخصوص برای جلوگیری از تغییر شکل و تحریف آنها، از آسیب های احتمالی و یا دسترسی اشخاص ثالث غیر مجاز به این داده ها، را انجام می دهد.
این اقدامات به ویژه شامل مواردی مانند دسترسی محدود به داده ها توسط کارمندان بخش مجاز به دلیل وظیفه شان، ضمانت های قراردادی در صورت مراجعه به پیمانکار یا ارائه دهنده خدمات خارجی، تحلیل تاثیرات بر حریم خصوصی، ارزیابی منظم اقدامات و سیاست های ما در زمینه رعایت حریم خصوصی و یا روی دست گرفتن اقدامات امنیت فزیکی یا لوژستیکی (دسترسی امن، فرایند تثبیت اعتبار، نگهداشتن نسخه های رمز گذاری شده، نرم افزار انتی ویروس، فایر وال و غیره)، می شوند.
بررسیها، برآورد قیمت ها، و اسنادی که به مشتری تحویل و یا ارسال می شوند، در مالکیت موسسهISM Traduction باقی می مانند و مشتری تحت هیچ دلیلی نمی تواند آنها را در اختیار اشخاص ثالث قرار دهد.

۱۰. داده های شخصی

در مطابقت با قانون شماره 78-17 مورخ 6 جنوری 1978 که به نام قانون “انفورماتیک و آزادیها” یاد می شود، تعدیل شده، و همچنان در مطابقت با مقررات اروپایی 2016/679 مورخ 27 آوریل 2016 اشخاص حقیقی در مورد پردازش داده ها و اطلاعات شخصی و گردش آزاد این داده ها که به نام « RGPD/GDPR » یاد می شود، یادآوری می شود که داده های شخصی درخواست شده از مشتری برای انجام سفارش وی ضروری می باشد (ترجمه، نمونه خوانی و تصحیح، رو نویسی، بازبینی و ویرایش، تحویلی، پرداخت، خدمات پس از فروش) و همچنان برای صدور صورت حساب. در مطابقت با قوانین و مقررات ذکر شده، مشتری می تواند از حق خود برای دسترسی، تصحیح، قابلیت حمل و انتقال، حذف کردن، محدود کردن و یا مخالفت با پردازش این داده ها استفاده کند. در مطابقت با سیاست حفاظت از اطلاعات سایت، مشتری می تواند برای استفاده از حقوق متذکره، به مسئول پردازش اطلاعات شخصی به ایمیل آدرس dpo@ism-mail.fr ایمیل بفرستد و یا به آدرس پستی موسسه نامه ارسال کند.

۱۱. اختلافات

هر گونه اختلافات در مورد تفسیر و اجرای این شرایط عمومی فروش (CGV) میان موسسه ISM Interprétariat و مشتری، تحت قوانین فرانسه قرار می گیرند.
در صورت عدم وجود یک راه حل دوستانه، این اختلاف نزد محکمه تجارتی پاریس، که در این زمینه صلاحیت انحصاری دارد، با وجود متهمان متعدد، درخواست ضمانت و روند اضطراری، مطرح خواهد شد.
پیش نویس ها و یا پذیرش پرداخت ها به معنای لغو یا معافیت از این بند قانونی نیست. در مطابقت با ماده 1330 قانون مدنی، هیچ عملی نمی تواند باعث لغو یا جایگزینی این شرایط عمومی فروش گردد.