سیاست ISM Interprétariat در مورد حفاظت از داده های شخصی

ISM interprétariat به عنوان مسئول پردازش، بیشترین اهمیت را به محرمانه بودن و امنیت اطلاعات و داده های شخصی گردآوری شده استفاده کنندگان وبسایت های « https://ism-interpretariat.fr/ » و « https://ism-traduction.com » قایل میباشد. موسسه متعهد می شود که داده های شخصی در وبسایت های ذکر شده را مطابق با مقررات قانون انفورماتیک و آزادی ها مورخ 6 جنوری 1978 پردازش میکند. همچنان در مورد حفاظت از حریم خصوصی، در مطابقت با مقررات عمومی مورخ 27 اپریل 2016 در مورد حفاظت از داده ها عمل میکند.

اطلاعات مربوط به حفاظت از داده ها و در مورد نحوه پردازش داده ها واطلاعات شخصی شما که توسط ISM Interpretariat صورت میگیرد در ذیل شرح داده می شود. داده های شخصی اطلاعاتی هستند ، که امکان شناسایی مستقیم و یا غیر مستقیم تان را فراهم می کنند و یا میتوانند بالای شما تاثیر بگذارند.

ISM interprétariat داده های شخصی را در چارچوب فعالیت خود تفسیر ، های که در این سیاست حفاظت از داده های شخصی توضیح داده می شود، گردآوری و استفاده می کند.

هر سرویس آنلاین ، اطلاعات شخصی زیر را که کاملاً ضروری است و حد اقل اطلاعات را در بر می گیرد، جمع آوری می کند :
• مسئول پردازش و اهداف گردآوری این داده ها (مقاصد) ؛
• اساس حقوقی پردازش این داده ها ؛
• ماهیت اجباری یا اختیاری گردآوری داده ها برای رسیدگی به درخواست تان و یادآوری کتگوری های داده های پردازش شده ؛
• کتگوری های اشخاص مشمول ؛
• گیرندگان داده ها ؛
• مدت نگهداری داده ها ؛
• ساز و کارهای امنیتی (شرح عمومی) ؛
• وجود احتمالی امکان انتقال داده ها به خارج از اتحادیه اروپا و یا اتخاذ تصامیم خودکار ؛
• حقوق شما در مورد داده های شخصی تان و روشی که می توانید این حقوق را اِعمال نمایید.
داده های گردآوری شده در چارچوب خدمات پیشنهادی در وبسایت های ism-interpretariat.fr و ism-traduction.com مطابق به پروتکل های امن پردازش می شوند و درخواست ها توسط این فورمه ها به ISM interprétariat انتقال میابند.

۱. مسئول پردازش داده ها

ISM Interprétariat یک انجمن ایجاد شده بر اساس قانون 1901 با هدف اجتماعی و غیر انتفاعی است. هدف موسسه فراهم امکان دسترسی اتباع خارجی به حقوق شان و مشارکت در مبارزه علیه نژاد گرایی و تبعیض از طریق تسهیل ارتباطات و ملاقات میان فرانسوی ها و خارجیان که زبان ها و فرهنگ متفاوت می باشد.
موسسه ISM Interprétariat که به عنوان بنیانگذار ترجمه شفاهی در سکتور طبی، اجتماعی و اداری شناخته شده است و از سال 1970 به این سو همکار اصلی ادارات دولتی در این زمینه است. در این راستا، موسسه فعالیت های ترجمه شفاهی، ترجمه مکتوب، نویسنده عمومی و معلومات حقوقی و قضایی را انجام می دهد.
ISM interprétariat مسئول پردازش داده های شخصی است ، که برای مقاصد ذکر شده در این سیاست حفاظت از داده های شخصی، آنها را پردازش می کند.

۲. اهداف گردآوری و پردازش داده ها

ISM interprétariat داده های شخصی را برای اهداف ذیل گردآوری و پردازش می کند :
• پاسخ به درخواست های معلومات استفاده کنندگان وبسایت https://ism-traduction.com/ و برای کلیه سوالات در مورد فعالیت های موسسه ؛
• بهبود تجربه استفاده کنندگان در وبسایت https://ism-traduction.com/ و همچنان تولید آمار بازدید کنندگان سایت (کوکی ها) ؛
• مدیریت استخدام آنلاین از طریق وبسایت https://ism-traduction.com/ ؛
• مدیریت مشتریان و سفارشات انجام شده روی سایت https://ism-traduction.com/ و صدور صورت حساب های مشتریان.

۳. دسته بندی داده های گردآوری شده

داده های پردازش داده شده مستقیما از نزد استفاده کنندگان در زمان درخواست معلومات و یا استخدام آنلاین گردآوری می شوند.
• موسسه ISM interprétariat داده های شخصی استفاده کنندگان را به طور ذیل بسته بندی میکند ، تا بتواند به صورت درست پردازش درخواست ها را انجام داده و از داده های شخصی گرداوری شده نگهداری نماید :داده های شناسایی شخصی
• داده های شناسایی الکترونیک
• داده های شناسایی مسلکی
• داده های اتصال
• داده های که برای ترجمه در اختیار موسسه قرار گرفته است.

۴. گیرندگان داده های شخصی گردآوری شده

گیرندگان داده ها در حوزه اقتصادی اروپایی (« EEE » موقعیت دارند. گیرندگان یا مقاصد داده ها، بسته به هر مورد، به عنوان پیمانکار فرعی (زمانی که به خواسته و طبق راهنمایی ISM interprétariat این کا ر را انجام می دهند)، و یا به عنوان مسئول پردازش داده ها (زمانی که این کار را برای اهداف خودشان انجام می دهند)، پردازش می کنند. داده های شخصی همچنان می توانند به ادارات و مقامات دولتی ، به شمول ادارات مالیاتی مطابق با قوانین و مقررات انتقال یابند.

۵. سنجش مخاطبان و بهبود تجربه استفاده کنندگان

ISM interprétariat به منظور بهینه سازی استفاده مخاطبان از سایت، نظارت بر بازدید و بهبود وبسایت، از ابزار زیر استفاده می کند :
• گوگل انالیتیکس Google analytics
در هنگام بازدید از وبسایت های ism-interpretariat.fr و ism-traduction.com به شما در مورد استفاده از کوکی ها، مورد نیاز برای پیمایش سایت، که امکان تولید آمار بازدید کنندگان را فراهم می کند، اطلاع داده می شود (بنرمعلومات درباره کوکی ها در پایان صفحه ای که باز کرده شده، قابل مشاهده است).
شما در هر زمان می توانید مدیریت و تنظیمات کوکی ها را از طریق دکمه مدیریت کوکی که در پایین و در بخش راست صفحه وبسایت موقعیت دارد، تغییر دهد.

۶. مدت زمان نگهداری داده های گردآوری شده

داده های شخصی تا زمان برآورده شدن هدفی که برای آن گردآوری شده اند، نگهداری می شوند. به این ترتیب، داده ها، تا هر زمانی که برای بر آورده شدن اهدافی که آنها برای آن گردآوری و پردازش می شوند، نگهداری می شوند. مدت نگهداری این داده ها به اساس قانون محدود شده است.
مطابق به حقوق ذکر شده در بالا، داده ها را می توان به درخواست شخص و یا در صورت لغو اشتراک، حذف کرد.

۷. اِعمال حقوق اشخاصی که داده های شخصی شان پردازش می شوند

بر اساس قوانین و مقررات موجود در زمینه حفاظت از داده ها، شما حق دارید :
• دسترسی و دریافت معلومات در باره پردازش داده های شخصی تان ؛
• درخواست تصحیح و تغییر داده های مربوط تان ؛
• درخواست حذف داده های تان (“حق فراموشی”) ؛
• درخواست محدود کردن پردازش داده های شخصی تان ؛
• درخواست قابل حمل بودن داده های شخصی تان : دریافت اطلاعات شخصی تان و دریافت انتقال این داده ها به درخواست خود تان ؛
• مخالفت با پردازش داده های شخصی تان.
اشخاصی که داده های شخصی شان توسط ISM interprétariat پردازش می شود، حق دارند که اطلاعات مربوط را به طریقه ذیل درخواست نمایند :
• از طریق نامه پستی به آدرس : ISM interprétariat, à l’attention du DPO, 90 avenue de Flandre, 75019 Paris
• از طریق ایمیل به ایمیل آدرس : dpo@ism-mail.fr
برعلاوه حقوق ذکر شده در بالا، شما حق شکایت نزد مقام با صلاحیت در زمینه حفاظت از داده ها را نیز دارید، که کمیسیون ملی انفورماتیک و آزادی ها (CNIL) میباشد و شکایت تان را می توانید از طریق وبسایت www.cnil.fr درج کنید.

۸. امنیت داده ها

ISM interprétariat متعهد می شود که پردازش داده ها را با روی دست گرفتن تمام اقدامات فزیکی، تخنیکی و سازمانی لازم انجام دهد تا امنیت و محرمانه بودن داده های شخصی تان را تضمین کند و از دسترسی غیر مجاز، جعل کاری، آشکار شدن به اشخاص ثالث غیر مجاز و از تخریب این داده ها جلوگیری کند.